We wtorek 20 grudnia br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie ( Filia nr 3 ) miaa miejsce mia uroczysto wrczenia nagrd laureatom Midzyszkolnego konkursu regionalnego ?Moje miejsce na ziemi-moja miejscowo, mj region?, w ktrym uczestniczyli rwnie uczniowie naszego Zespou. Laureatem trzeciego miejsca w kategorii: opowiadanie zosta Jan Bocian, a wyrnienie w tej samej kategorii uzyskaa Anna Deinowska, oboje z kl. IC. Wyrnienie otrzyma te Mateusz Kawecki z kl. VI b za prac plastyczn. Gratulujemy nagrodzonym i yczymy dalszych sukcesw. Poniej publikujemy konkursowe prace literackie gimnazjalistw.
Beata Bucholc

Jan Bocian
" Profesor Alfons Hoffmann-czowiek, ktry zelektryfikowa kociewskie gminy Osie i Drzycim"

Jestem mieszkacem gminy Osie, lecej na poudniowym skraju Kociewia. Od wrzenia uczszczam do miejscowego gimnazjum, od kilku lat bior udzia w marszach na orientacj. Interesuj si histori regionu. Chciabym przedstawi sylwetk profesora Alfonsa Hoffmanna, czowieka, ktry zelektryfikowa Pomorze oraz? moj ?ma Ojczyzn?.

Profesor Alfons Hoffmann urodzi si 12 listopada 1885 roku jako syn Jana Hoffmanna i Anny Kurza w Grudzidzu ( wczenie znanym jako Graudenz). Jego rodzina, w tym trudnym czasie zaborw, kultywowaa polskie tradycje, midzy innymi piew pieni patriotycznych (muzyka pozosta pasj Hoffmanna do koca ycia). Na przeomie wiekw uczszcza on do grudzidzkiego gimnazjum. Jego rodzice korzystali z pomocy Chemiskiego Towarzystwa Pomocy Naukowej, dziki czemu ich dzieci pokoczyy szkoy. Po gimnazjum mody Alfons wstpi na Knigliche Technische Hochschule zu Danzig. W wolnych chwilach oddawa si swoim pasjom - muzyce i gimnastyce. By czonkiem Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sok i dyrygentem chru Lutnia w Gdasku. W 1920 roku zosta oddelegowany z Gdaska do powstajcego w Toruniu urzdu wojewdzkiego jako specjalista do spraw elektryfikacji Pomorza. Inynier Hoffmann opracowa plan elektryfikacji wojewdztwa pomorskiego. W 1920 roku podj starania budowy pierwszej polskiej elektrowni wodnej w Grdku (obecnie powiat wiecki, gmina Drzycim). Dziki temu, e w nowe zajcie woy cae serce, szybko ukoczono inwestycj (1923r.), za co dwa lata pniej otrzyma Zoty Krzy Zasugi. 3 marca 1924 roku zacza funkcjonowa Pomorska Elektrownia Krajowa Grdek Spka Akcyjna na czele z inynierem Alfonsem Hoffmannem. Jednak ten niezwyky czowiek nie osiad na laurach. Jeszcze podczas budowy elektrowni w Grdku, w roku 1922, opracowa plan elektryfikacji caego Pomorza, tzw. ?May Plan Grdka?, polegajcy na wybudowaniu 9 nowych elektrowni wodnych (m.in. ur, Tle i Tczew). Wsplnie z prof. Karolem Pomianowskim opracowa zaoenia budowy drugiej elektrowni w miejscowoci ur nad Czarn Wod (obecnie powiat wiecki, gmina Osie). Prace rozpoczto w 1928r. Budowa trwaa 19 miesicy. Ju w roku 1930 w obecnoci prezydenta Ignacego Mocickiego uruchomiono ursk elektrowni. Kolejna inicjatywa Profesora, tak zwany ?Wielki Plan Grdka?, zakadaa zelektryfikowanie czterech wojewdztw do 1970 roku. W tym samym okresie za spraw Hoffmanna doprowadzono prd do Gdyni, ktra powstaa kilka lat wczeniej. Profesor Hoffmann by zwolennikiem wprowadzania energii elektrycznej do codziennego ycia, czego owocem byo powstanie w Grdku Fabryki Grzejnikw Elektrycznych, zatrudniajcej 450 osb. W tej samej okolicy powstao laboratorium chemiczne i olejowe. Na terenie elektrowni organizowa te kursy zawodowe dla elektrykw. Projektowa owietlenia kociow i innych miejsc uytecznoci publicznej. W archiwach parafii Drzycim znajduj si dokumenty potwierdzajce, e inynier Alfons Hoffmann je owietla, ale w ?ramach promocji? zrobi to za darmo. Mimo mnstwa obowizkw zawodowych nie zapomina o muzyce, w wolnych chwilach piewa i gra na instrumentach. W drugiej poowie roku 1938 zosta czonkiem zarzdu lskich Zakadw Elektrycznych. W czasach PRL-u zosta odsunity od decydowania o losach brany elektrycznej w Polsce, wic zacz wykady na temat elektrowni i roli grzejnictwa na Politechnice Gdaskiej. Za swoje dokonania otrzyma Krzy Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Zoty Krzy Zasugi, Zote Odznaki SEP i NOT, Zot Odznak Miasta Gdaska. Zmar 30 grudnia 1963 roku w Gdasku. Zosta pochowany na Cmentarzu Centralnym Srebrzysko w Gdasku-Wrzeszczu

Do przedstawienia postaci zasuonej dla mojej ?maej Ojczyzny? wybraem wanie profesora Alfonsa Hoffmanna, poniewa jest jedn z najbardziej rozpoznawalnych postaci w gminie Osie i okolicy. W mojej miejscowoci jest ulica jego imienia, a w niedalekim Tleniu tablica pamitkowa na skwerze chtnie odwiedzanym przez miejscowych i turystw.Anna Deinowska
"Osie-moja "maa Ojczyzna"

Kady czowiek ma swoj ?ma Ojczyzn?- moj jest Osie. Pragnc dowiedzie si jak najwicej o rodzinnych stronach, zapoznaam si z histori Osia. Oto ona.

Nazwa miejscowoci Osie odnosi si do wystpujcego na tym terenie gatunku drzewa ? osiki (?Osie? ? w znaczeniu ?osikowe pole?), cho niektrzy dopatruj si jej pochodzenia w legendzie ?O zamanych osiach? autorstwa znanego kociewskiego regionalisty Romana Landowskiego. Za czasw krzyackich pisano: Osse (Osche), pniej ? Ossie i wreszcie- Osie. Najstarsze lady pobytu czowieka na terenie gminy Osie i okolic pochodz ze rodkowej epoki kamienia (mezolitu) , ktra przypada na lata 8000-4300 roku p. n. e. Odkryto je w pobliu leniczwki Orli Dwr. Nikym ladem pobytu czowieka w neolicie moe by znaleziona w Osiu siekierka, wykonana z krzemienia pasiastego, a wiadczca o kontaktach handlowych ludnoci z plemionami poudniowymi. Z epoki brzu (1800-650 roku p. n. e.) pochodzi urna twarzowa. Nieliczne znaleziska w okolicach Osia i Jaszcza (bransoletka, szcztki rogu do picia, kamyki do gry) wiadcz o pobycie na tym terenie ludzi rwnie w epoce elaza. Pierwsze wzmianki o osadnictwie pochodz z XIII wieku - na tak zwanym prawie niemieckim powstaje Osie (wzmiankowane po raz pierwszy w 1415 roku, natomiast 1570 wymienione ju jako wie krlewska). Od II poowy XII wieku tereny gminy Osie wchodziy w skad ksistwa gdasko-pomorskiego, a w okresie rozbicia dzielnicowego-dzielnicy wieckiej, od 1294 roku znalazy si w pastwie Przemysawa II, a nastpnie Wadysawa okietka. Po dokonaniu rzezi polskiej zaogi Gdaska w roku 1308 Krzyacy rozpoczli podbj Pomorza Gdaskiego. Zakoczyli go w 1309 roku i od tego czasu ziemie okolic Osia weszy w skad pastwa Zakonu Krzyackiego jako komturia wiecka. Wedug krzyackich ksig czynszowych z 1415 roku wie Osie obejmowaa 51 wk ziemi z czego 5 byo w posiadaniu sotysa i 4-ksidza. Po wojnie 13-letniej na mocy II traktatu toruskiego (1466r.) Pomorze Gdaskie, a wic i tereny gminy Osie, zostay ponownie przyczone do Polski. W 1570 roku wie Ossie wymieniana bya jako dobra krlewskie, zarzdzane przez niejakiego Thesaurariusza. Historycznie leaa na szlaku traktu komunikacyjnego, wiodcego do Prus Ksicych. Po I rozbiorze Polski (1772r.) tereny gminy Osie i okolice znalazy si pod zaborem pruskim. Rzdy Fryderyka II, krla Prus, doprowadziy do powstania w Osiu i okolicznych miejscowociach szk ludowych oraz wprowadzenia obowizku szkolnego dla dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Wydarzenia przeomu XVIII i XIX wieku nie oszczdziy terenw gminy. W roku 1806 wojska Napoleona, z ktrymi Polacy wizali wielkie nadzieje, wkroczyy na ziemie polskie. Wzmiankowany w rdach historycznych rok 1807 wi si z ucieczk krla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV wraz z rodzin drog wiodc przez Osie do Krlewca. Natomiast w czasie ofensywy polskiej w kierunku Tczewa przebywa w Osiu genera Jan Henryk Dbrowski. W XIX wieku nastpi wzrost zaludnienia terenw w gminie. Liczba mieszkacw Osia wzrosa z okoo 250 w roku 1773 do 1903 w roku 1885. Do rozwoju Osia w tym okresie przyczyni si nie tylko wzrost liczby ludnoci, ale rwnie rozwj przemysu drzewnego, rzemiosa i handlu. Stale wzrastajca liczba mieszkacw Osia i okolic (wynoszca ogem 4127 mieszkacw, w tym 2556 katolikw, 1548 ewangelikw, 58 wyznania mojeszowego) spowodowaa zjawisko przeludnienia wsi, czego efektem bya migracja sezonowa do pracy w rolnictwie na tereny Meklemburgii, Brandenburgii i Pomorza Zachodniego. Zarobione w ten sposb rodki miejscowa ludno inwestowaa po powrocie w rozwj zakadw pracy, a szczeglnie tych zwizanych z przemysem drzewnym. Poprawi si standard ycia, ubir i wyposaenie domw mieszkacw gminy, bowiem dziaay ju liczne placwki handlowe oraz gastronomiczne (czynnych byo 8 restauracji). Na terenie Osia (wedug akt policji pruskiej) rekrutowano ochotnikw do oddziaw powstaczych. Po klsce powsta narodowowyzwoleczych nastpi czas realizacji pozytywistycznego ideau ,,pracy u podstaw??, ktrej prekursorem sta si w Osiu ?Niemiec z pochodzenia, a Polak z wyboru-ksidz Jzef Semrau. Jego zasug dla Osia w tym czasie bya szeroka dziaalno spoeczna, daleko wkraczajca poza ramy obowizkw katolickiego ksidza. Z inicjatywy ks. Semraua rozpoczto budow kolei na trasie: Czersk-Laskowice, zaoono w Osiu Spk Zarobkow i Parcelacyjn o charakterze banku, a ubogim mieszkacom przydzielano dziaki budowlane z beneficjum kocielnego. W czasie zaboru pruskiego zaczy powstawa i intensywnie dziaa masowe organizacje polskie o charakterze gospodarczym i kulturalnym, na przykad w Osiu -chr ,,Cecylia??- utworzony z inicjatywy wspomnianego wczeniej proboszcza Semraua. Okres panowania pruskiego na terenie Osia zakoczy si na przeomie stycznia i lutego 1920 roku wraz z wkroczeniem oddziaw generaa Hallera. Na mocy postanowie traktatu wersalskiego Pomorze wrcio do Polski. Osie i jego okolice znalazy si w wojewdztwie pomorskim. Osie zostao siedzib gminy zbiorczej (1933r.) w wyniku reformy administracyjnej. Na czele nowo utworzonej gminy stan wjt Ignacy Janiak, ktry peni t funkcje do wybuchu wojny. Na terenie gminy Osie w latach midzywojennych istniay zakady produkcyjne, wykorzystujce naturalne bogactwa tych ziem: wod i lasy. W latach midzywojennych w Osiu dziaay take organizacje polityczne, wrd ktrych najaktywniejsze byo Stronnictwo Narodowe oraz Narodowa Partia Robotnicza. Ogromn rol w ksztatowaniu ycia kulturalnego Osia i okolic odegray chry: ?Cecylia? , ?Moniuszko? , ?Dzwon? , ?Lutnia? , ?Halka?. Atak Niemiec hitlerowskich na Polsk 1 wrzenia 1939 roku spowodowa bezporednie wkroczenie na teren gminy oddziaw wroga. Od 2 wrzenia 1939 roku okolice Osia kilkakrotnie byy bombardowane. 3 wrzenia 1939 roku wojska hitlerowskie wkroczyy do Osia. Od wrzenia 1939 roku w miejscowym kociele utworzony zosta obz przejciowy dla ludnoci cywilnej i onierzy polskich. W wyniku tak prowadzonej polityki okupanta mier ponioso wielu mieszkacw Osia i okolic. W okresie okupacji niemieckiej lasy w okolicach Osia stanowiy baz zgrupowa AK porucznika Alojzego Bruskiego pseudonim ?Grab?. Dziaalno AK bya powodem usytuowania w Osiu oddziau antypartyzanckiego ?Jagdkommando?, ktry bra udzia w pacyfikacjach regionu. Na cmentarzu w Osiu spoczywaj zwoki 22 zabitych i zamordowanych w latach 1939-1945. Od pocztku lutego 1941 do 17 lutego 1945 w Osiu ukrywa si i pracowa nad przyszym Sownikiem Gwar Kaszubskich i Kociewskich ksidz Bernard Sychta. 17 lutego 1945 roku Osie zostao wyzwolone przez wchodzce w skad 49 armii generaa Griszina 385 i 191 dywizje piechoty. Po zakoczeniu dziaa wojennych Osie naleao do najwikszych gmin wiejskich pod wzgldem liczby mieszkacw. Na terenie gminy wan rol odegray dwa zakady: elektrownia w urze i tartak ?Kubica? w Osiu. Od ponad 25 lat z powodzeniem dziaaj na terenie gminy rne firmy, przewanie stolarskie i masarskie. Dwie z nich: ?Stolarnia-Krzysztof Otlewski? i ?Zakad Przetwrstwa Misnego- Mirosaw Gzella?, przyczyniy si do rozwoju gminy i regionu.

Ciesz si, e mog mieszka i y w tak uroczej i ciekawej miejscowoci, z bogat histori, pikn przyrod i wrd przyjaznych ludzi. Nie zamieniabym mojej ?maej Ojczyzny? na adne inne miejsce na wiecie.